{"locationMiddleTier":"SCHOOL","locationID":753,"dataCacheTimeSpan":-1,"topLectures":[{"shiurMediaLengthInSeconds":"","shiurDateSubmittedText":"Mar 26, 2017","shiurDateSubmitted":"March, 26 2017 12:17:50","shiurMediaLengthIsUpdated":0,"postedInLocations":[{"dataHref":"https:\/\/www.yutorah.org\/sidebar\/cache\/location\/753.html","locationID":753,"locationName":"Bnei Akiva Schools of Toronto","href":"https:\/\/www.yutorah.org\/bnei-akiva-schools-of-toronto\/"}],"shiurID":875739,"shiurNeedsToBeEmbed":1,"shiurIsNew":0,"shiurTitle":"The Importance of Torah Shebe'al Peh","shiurIsFileMissingOnServer":0,"shiurDuration":"","shiurDateSubmittedUTC":"2017-03-26T12:17","downloadURL":"